Tá an Oifig um Sholáthar Rialtais agus na ceithre phríomhearnáil (Sláinte, Rialtas Áitiúil, Oideachas agus Cosaint) freagrach as gach earra agus seirbhís a fhoinsiú thar ceann na seirbhíse poiblí.

Cúlra na hOifige um Sholáthar Rialtais

Gné lárnach den Chlár Gnó um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí is ea costais a laghdú agus luach níos fearr ar airgead a bhaint amach tríd an soláthar poiblí a athchóiriú.

In 2012 rinne an Rialtas tuarascáil sheachtrach a choimisiúnú (“Capacity and Capability Review of the Centralised Procurement Function”) d’fhonn sainaithint a dhéanamh ar na bearta siúd a bheadh ag teastáil le coigilteas suntasach a bhaint amach ó thaobh an tsoláthair phoiblí de sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma araon. Ceann de phríomhthorthaí na tuarascála sin ná an cinneadh a ghlac an Rialtas leis an Oifig um Sholáthar Rialtais (“an Oifig”) a chur ar bun.

Is é Príomhoifigeach Soláthair an Rialtais, an tUas. Paul Quinn, an té atá i gceannas ar an Oifig um Sholáthar Rialtais, a fheidhmíonn mar oifig de chuid na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus tá sé mar aidhm aici an Clár Athchóirithe Soláthair Phoiblí a chur chun cinn trí:

  • Beartas, straitéis agus oibríochtaí soláthair a chomhtháthú in aon oifig amháin;
  • Anailísíocht chaiteachais agus bainistíocht sonraí a neartú; agus
  • Coigilteas inbhuanaithe a bhaint amach.

An tSamhail Oibriúcháin

Chuir an Oifig um Sholáthar Rialtais tús le hoibríochtaí foinsithe sa bhliain 2014 agus, in éineacht le ceithre phríomhearnáil (Sláinte, Rialtas Áitiúil, Oideachas agus Cosaint), tá sí freagrach as gach earra agus seirbhís a fhoinsiú thar ceann na seirbhíse poiblí.

Tá an Oifig agus na comhpháirtithe earnála atá aici ag cur creat-chomhaontuithe agus conarthaí i bhfeidhm trína bhféadfaidh comhlachtaí poiblí earraí agus seirbhísí a cheannach. De bharr go gceannaíonn an Stát réimse leathan earraí agus seirbhísí, tá an tsamhail foinsithe roinnte ina 16 chatagóir chaiteachais. Is í an Oifig atá i mbun na ngníomhaíochtaí soláthair i dtaca leis na 8 gcatagóir d’earraí agus de sheirbhísí coitianta. Coimeádann ceithre earnáil – Sláine, Oideachas, Rialtas Áitiúil agus Cosaint – feidhmeanna foinsithe acu féin leis na catagóirí eile, arb iadsan a bpríomhúsáideoirí iad, a fhoinsiú thar ceann an Stáit.

Tá foinsiú na hOifige roinnte ina phunanna, gach ceann acu a bhaineann le catagóir chaiteachais ar leith. Seo a leanas na punanna foinsithe: Teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC); Bainistíocht Saoráidí; Fóntais, Flít agus Gléasra, Margaíocht, Priontáil agus Stáiseanóireacht; Taisteal, AD agus Seirbhísí Bainistithe; Seirbhísí Gairmiúla; agus Ceannach ar an Toirt.

Tá Foireann Seirbhíse do Chustaiméirí curtha ar bun ag an Oifig le seirbhís ghairmiúil ar ardchaighdeán a chur ar fáil do chliaint seirbhíse poiblí de chuid na hOifige agus do sholáthraithe. Cuireann an fhoireann, ar a bhfuil Bainisteoirí Príomhchuntas agus Gníomhairí Deisce Cabhrach, eolas réamhghníomhach agus frithghníomhach, cabhair agus tacaíocht ar fháil do chustaiméirí na hOifige.

Tá an Oifig freagrach as beartais agus nósanna imeachta soláthair, as córais foinsithe agus as anailísíocht sonraí freisin.

Ár gCuid Cliant Earnála Poiblí

Is ann don Oifig um Sholáthar Rialtais le freastal ar riachtanais na hearnála poiblí ó thaobh foinsiú de, trí réitigh ar ardchaighdeán a chur i bhfeidhm a chinntíonn luach ar airgead. Is maith is eol dúinn nach mar an gcéanna atá riachtanais cliant éagsúil, rud a fhágann go gcaithfimid na creataí agus na conarthaí a chuirimid le chéile a choinneáil chomh solúbtha agus chomh héasca le húsáid agus is féidir linn leis na riachtanais sin a chomhlíonadh.

Laghdaíonn Creataí de chuid na hOifige an t-am agus an costas a bhaineann le cúrsaí soláthair trí áiseanna a chur ar fáil ar lorgaíodh tairiscintí iomaíocha i dtaca leo ar bhealach comhlíontach cheana féin.

Trí úsáid a bhaint as na socruithe a chuirimid ar fáil, is féidir lenár gcliaint earnála poiblí talamh slán a dhéanamh de go bhfuil a ndualgais á gcomhlíonadh acu, agus go bhfuil a n-ualach riaracháin á laghdú acu chomh maith.

Soláthraithe

Glacann an Oifig um Sholáthar Rialtais cur chuige stuama i leith luach a sheachadadh ar son an cháiníocóra agus déanann sí cinnte de gur féidir le gach gnóthas, gnóthais bheaga agus mheánmhéide ina measc, rochtain ar an soláthar poiblí.

Déanaimid an méid sin trí:

  • Anailís mhargaidh a dhéanamh roimh próiseas tairisceana a reáchtáil d’fhonn tuiscint níos fearr a fháil ar réimse na n-earraí agus na seirbhísí atá ar fáil, ar fhorbairtí agus ar nuálaíocht sa mhargadh, ar na samhlacha tráchtála atá ar fáil, ar an tírdhreach iomaíoch, agus ar na hacmhainní ar leith atá ag gnóthais bheaga agus mheánmhéide, srl.
  • Riachtanais chuí cháilitheachta a leagan síos, mar shampla, árachas agus láimhdeachas, le tacú le gnóthais bheaga agus mheánmhéide páirt a ghlacadh.
  • Comórtais tairisceana a bhriseadh suas ina gcodanna níos bige (mar shampla, de réir na hearnála, an réigiúin, an luacha, srl.) le cumasú do ghnóthais bheaga agus mheánmhéide páirt a ghlacadh iontu agus ionas go mbeidh siad ag teacht le hacmhainn agus le hinniúlacht an mhargaigh.
  • Páirt ghníomhach a ghlacadh i réimse imeachtaí le feasacht ar an bpróiseas soláthair phoiblí a chothú agus le daoine a spreagadh chun a bheith páirteach ann.
  • Feasacht ar eTenders, .i. an t-ardán náisiúnta tairisceana (etenders.gov.ie), a chur chun cinn i measc soláthraithe.

Trína chinntiú go mbíonn ár bpróisis oscailte, follasach agus cóir, cuireann an Oifig um Sholáthar Rialtais réitigh foinsithe ar ardchaighdeán ar fáil de réir dhlíthe an AE agus na hÉireann.

Regulation of Lobbying Act 2015

The Designated Public Officials in the OGP, for the purposes of the Regulation of Lobbying Act, 2015 can be found here.