Seolann an tAire Bruton Cláir Oideachas Múinteoirí Nua trí mhéan na Gaeilge

Suas le 60 áit breise d’oideachas múinteoirí trí mheán na Gaeilge le soláthar go bliantúil

Gníomhaíocht lena chinntiú go mbeidh soláthar múinteoirí trí mheán na Gaeilge ar fáil

Inniu d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton T.D. dhá chlár oideachas múinteoirí nua trí mheán na Gaeilge. Cuirfidh na cláir nua suas le 60 áit breise trí Ghaeilge ar fáil d’oideachas múinteoirí trí mheán na Gaeilge. Tagann na háiteanna nua seo sa bhreis ar an 380 áit breise do chúrsaí oideachas múinteoirí a fógraíodh le déanaí.

Comhlíonann fógra an lae inniu príomhthiomantas sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta, a sheol an tAire i 2016, agus is é seo an chéad sainpholasaí oideachais don Ghaeltacht ó bunaíodh an Stát. Beart tábhachtach atá sna háiteanna nua seo chun a dheimhniú go mbíonn soláthar leordhóthain múinteoirí trí mheán na Gaeilge ar fáil do scoileanna i gceantair sa Ghaeltacht agus lasmuigh den Ghaeltacht.

Léiríonn an dá chlár nua oideachas múinteoirí trí mheán na Gaeilge infheistíocht suas le €7m nach mór, bunaithe ar an líon a roghnaíonn na cúrsaí agus is iad Institiúid Oideachais Marino agus Coláiste Mhuire  gan Smál a chuirfidh na cúrsaí ar fáil. Beidh fáil ó Institiúid Oideachais Marino ar an gcúrsa 4-bliana Baitsiléir Oideachais (B.Oid.) trí mheán na Gaeilge do bhunmhúinteoirí a thosóidh i 2019 agus déanfaidh Coláiste Mhuire gan Smál céim Mháistreachta san Oideachas (M.Oid.) a reachtáil do bhunmhúinteoirí agus d’iar-bhunmhúinteoirí, príomhoidí san áireamh, a thosóidh i 2018.

Agus na cláir á sheoladh aige inniu, dúirt an tAire Bruton, “Comhlíonann fógra an lae inniu príomhthiomantas ón bPolasaí don Oideachas Gaeltachta, an chéad pholasaí dá leithéid, agus ón ár bplean chun sármhaitheas sa teagasc trí mheán na Gaeilge a chothú i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge araon.

“Is iad múinteoirí agus ceannairí scoile an toisc is tábhachtaí lena dheimhniú go mbíonn toradh dearfach ag leanaí ón scoil. Is mian liomsa a dheimhniú go mbíonn go leor múinteoirí cáilithe ag ár scoileanna a bhíonn ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge chun sár-chlár oideachais a sholáthar trí mheán na Gaeilge agus is céim mhór chun cinn ina threo sin iad na cúrsaí nua seo.”

Bronnadh an dá chonradh mar thoradh ar  phróiseas soláthair cuimsitheach, faoi bhainistiú na OSR i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna. Chuir an tAire a bhuíochas in iúl freisin do thacaíocht na hOifige um Sholáthar Rialtais don phróiseas.

 

Department of Education and Skills and Office of Government Procurement launch two new Irish-medium teacher education programmes to be provided by Marino Institute of Education and Mary Immaculate College

Today the Office of Government Procurement (OGP) and the Minister for Education and Skills attended a contract-signing meeting with Marino Institute of Education and Mary Immaculate College to launch two new Irish-medium teacher education programmes. The new teacher education programmes will include a 4-year Irish-medium Bachelor of Education (B.Ed.) for primary teachers commencing in 2019 and an Irish-medium Masters in Education (M.Ed.) for primary and post-primary teachers, including principals, commencing in 2018. Following a comprehensive procurement process, managed by the OGP in conjunction with the Department of Education and Skills, the contract for the Irish-medium B.Ed. programme was awarded to Marino Institute of Education in Dublin, while the contract for the Irish-medium M.Ed. programme has been awarded to Mary Immaculate College in Limerick.

Up to a maximum of 30 new places per annum will be provided on each of the two new teacher education programmes over the contract period amounting to a possible overall investment of almost €7m depending on uptake.

The introduction of these two new teacher education programmes is a key action in the Policy on Gaeltacht Education 2017-2022 to promote excellence in Irish-medium teaching in Gaeltacht and Irish-medium schools.

The objective of the implementation of the two new Irish-medium teacher education programmes is to strengthen the supply of teachers who can provide high quality Irish-medium education.  The commencement of these teacher education programmes will have a positive impact on the delivery of Irish-medium education in schools.